مرکز اعتبارسنجی دانشگاه تهران

مرکز اعتبارسنجی دانشگاه تهران


پست الکترونیک کمیته اعتبارسنجی دانشگاه:

 

Validjournal@ut.ac.ir

 

شماره تماس واحد علم سنجی و کمیته اعتبارسنجی دانشگاه:

 

61112806

 

 

آدرس کوتاه :