مصاحبه ی دکتر محمدرضا زالی، دانشیار دانشکده کارآفرینی با سرویس خبری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

مصاحبه ی دکتر محمدرضا زالی، دانشیار دانشکده کارآفرینی با سرویس خبری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران


دکتر محمد رضا زالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر یک استاد دانشگاه در ایران قراردادی با یک شرکت دولتی داشته باشد، باید در هنگام امضا قرارداد تعهد دهد که هر گونه دانش فنی و اختراع یا نوآوری ناشی از این تحقیق متعلق به کارفرما یا سازمان دولتی است. . . ادامه خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :