مصوبه شورای پژوهش دانشگاه در خصوص دانشجو نویسنده مسئول

مصوبه شورای پژوهش دانشگاه در خصوص دانشجو نویسنده مسئول


طبق مصوبه جلسه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، در مقالات چاپ شده در نشریات که دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه تهران نویسنده مسئول مکاتبات (corresponding author) می باشد، در صورتیکه استاد راهنما مسئولیت آن مقاله را از نظر محتوای علمی بپذیرد، به اعضای هیئت علمی نویسنده مقاله، امتیاز اعتبار ویژه تعلق می‌گیرد.
در خصوص مقالات مشمول مصوبه فوق، اعضای محترم هیات علمی می بایستی همراه با بارگذاری تصویر مقاله در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه  (rtis)، فرم پیوست را نیز در سامانه بارگذاری نمایند
آدرس کوتاه :