معرفی تیم GEM ایران

معرفی تیم GEM ایران


 

دکتر نظام الدین فقیه

faghihnezam@gmail.com

+(98)912-1968141

دکتر محمد رضا زالی

mrzali@ut.ac.ir

+(98)9123837738

دکتر عباس بازرگان

abazargan@ut.ac.ir

+(98)2161117759

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

moosavi@ibb.ut.ac.ir

+(98)21-66403957

لیلا سرفراز

lsarfaraz@gmail.com

+(98)912-1968141

دکتر اسدالله کردنائیج

naeij@modares.ac.ir

+(98)912-1968141

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

Jfarsi@ut.ac.ir

+(98)9121395874

محمد احمدپور داریانی

Ahmadpour@ut.ac.ir

+(98)9121111767

دکتر محمد رضا سپهری

sepehri@lssi.ir

+(98)9121113362

دکتر علی رضائیان

a_rezaean@sbu.ac.ir

+(98)2122431842

دکتر مصطفی رضوی

mrazavi@ut.ac.ir

+(98)9121307051

 

آدرس کوتاه :