نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه کارآفرینی سازمانی

معرفی گروه کارآفرینی سازمانی


گروه کارآفرینی سازمانی با هدف تربیت کارآفرینان، پژوهشگران و مشاوران کارآفرینی شرکتی شکل گرفته است. کارآفرینی شرکتی در معنای بسیار ساده به مفهوم انجام رفتار کارآفرینانه توسط شرکت ها یا سازمان های موجود می باشد که شامل اقداماتی نظیر نوآوری در محصولات و خدمات، ورود به کسب و کارها و بازارهای ملی و بین المللی جدید و نیز نوسازی استراتژیک شامل نوسازی مدل کسب و کار، استراتژی های رقابتی و حوزه های کسب و کار می گردد. شکل گیری کارآفرینی سازمانی به عنوان یک حوزه علمی، پژوهشی و آموزشی جدید، ریشه در به چالش کشیده شدن شرکت ها و رهبران بازار بواسطه افزایش میزان و سرعت تغییرات روندهای صنعت و بازار، اقدامات رقابتی و شوک های محیطی در دهه های اخیر دارد و امروزه صاحبنظران معتقدند که نه تنها شرکت های بزرگ، بلکه کسب و کارهای نوپا نیز در کمتر از سه سال می بایست منتظر رقیبان حریصی باشند که بازار را به اندازه کافی بزرگ برای ورود می بینند. همچنین، با کوچک شدن دولت ها، کاهش بودجه های دولتی و لزوم افزایش بهره وری و کارایی، سازمان های عمومی نیز نیازمند اتخاذ رویکردهای مناسب برای افزایش رفتار کارآفرینانه سازمانی می باشند. به خصوص مطالعات نمایندگی دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) در ایران (مستقر در دانشکده کارآفرینی) نشان می دهد که کمیت و کیفیت رفتارهای کارآفرینانه شرکتی در ایران بسیار پائین تر از میانگین جهانی آن است که مؤید مجموعه ای از چالش های مدیریتی و زمینه ای است که کسب و کارهای ایرانی برای بروز رفتار کارآفرینانه با آن مواجه هستند. این مهم، باعث کاهش بهره وری و رقابت پذیری کسب و کارهای کشورمان در عرصه های ملی و بین المللی و به تبع آن عدم تحقق مطلوب اهداف سیاست های کلان اقتصادی-اجتماعی از قبیل افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی و نیل به اقتصاد دانش بنیان، درون زا و مقاومتی شده است. شواهد تجربی متعدد نشان می دهد که در فضای عدم اطمینان کنونی، کسب و کارها و سازمان هایی می توانند بقاء و رشد مطلوب داشته باشند که علاوه بر استفاده بهینه از منابع و توانمندی های کنونی برای بهره برداری از فرصت های موجود (رفتار مزیت جویی)، همزمان قابلیت ها و مزیت های رقابتی آینده را برای کاهش تهدیدها و نیز بهره برداری از فرصت های در حال ظهور و حتی فرصت سازی (رفتار فرصت جویی/سازی) ایجاد نمایند. این دوسوتوانی سازمانی حاصل ایجاد و مدیریت مجموعه ای از مکانیزم های سازمانی و محیطی است که در گروه کارآفرینی سازمانی به طور تخصصی مورد آموزش و پژوهش قرار می گیرد.
گروه کارآفرینی سازمانی در مقطع کارشناسی ارشد با تمرکز بر تربیت مشاوران و کارآفرینان سازمانی در سه گرایش سازمانی، کسب و کار الکترونیک و کارآفرینی بین الملل دانشجو می پذیرد. در گرایش سازمانی، دانشجویان دانش، نگرش و مهارت های کارآفرینی سازمانی را از طریق دروسی از قبیل پویایی های کارآفرینی شرکتی، تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکتی، بازاریابی کارآفرینانه، مدیریت پروژه های کارآفرینی شرکتی و غیره کسب می نماید. در گروه کسب و کار الکترونیک، با تمرکز بر زمینه و فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد و رشد کارآفرینانه کسب و کارهای الکترونیک مورد آموزش و پژوهش قرار می گیرد. در گرایش کارآفرینی بین الملل دانشجویان دانش، نگرش و مهارت های لازم را برای شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های فرامرزی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای بین المللی از طریق دروسی از قبیل کارآفرینی بین الملل، شناسایی فرصت های کارآفرینی بین الملل، مدیریت بین المللی و بین فرهنگی، ارتباطات بین الملل، جهانی سازی و غیره کسب می کنند.  
در مقطع دکترا، گروه کارآفرینی سازمانی درصدد پرورش پژوهشگران، مدرسین و مشاورین کارآفرینی سازمانی می باشد. بدون تردید، جوامع در کنار کارآفرینان، به عنوان عاملان اصلی تغییر و موتور محرک توسعه اقتصادی-اجتماعی که با رفتار کارآفرینانه خود باعث ایجاد ارزش افزوده و هدایت منابع به سمت کارایی و اثربخشی می گردند، نیازمند پژوهشگرانی هستند که نه تنها با توسعه مدل ها و نظریه ها می توانند میزان آزمون و خطای کارآفرینان بالقوه را برای انجام رفتار کارآفرینانه کاهش دهند، بلکه با اتخاذ رویکرد طراحی و آینده نگر می توانند بینش های ارزشمندی به کارآفرینان موجود برای انجام بهتر اقدامات خود در آینده ارائه نمایند. لذا، در مقطع دکترا، دانشجویان ضمن فراگیری مباحث جاری و تخصصی کارآفرینی سازمانی در دنیا و ایران، مهارت ها و قابلیت های تحلیلی و پژوهشی لازم را برای نظریه پردازی، بسترمندسازی نظریه های موجود و طراحی ابزارها و مدل های کاربردی برای توصیف، تبیین و افزایش نرخ وقوع کارآفرینانه شرکتی را فرا می گیرند.