نشریه توسعه کارآفرینی

نشریه توسعه کارآفرینی


فصلنامه «توسعه کارآفرینی» مجله‌ای دو زبانه(فارسی– انگلیسی) با رویکرد علمی – پژوهشی است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف کارآفرینی و ایجادارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد.
مقالات پژوهشی (Research Papers), مقالات تحلیلی یا مروری(Review Papers) و گزارش‌های علمی یا یاداشتهای تحقیقاتی(Technical Notes) متضمن مطالب همسو با اهداف فصلنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله, برای چاپ در این نشریه پذیرفته می‌شوند.
این فصلنامه در سامانه پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  به نشانی: www.srlst.com و پایگاه (Copernicus Index IC) به نشانی : http://www.indexcopernicus.com نمایه می‌شود.
 
 
آدرس کوتاه :