نشست علمی "معرفی ظرفیت های اتاق بازرگانی و نقش آن در توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی" برگزار می شود.

نشست علمی "معرفی ظرفیت های اتاق بازرگانی و نقش آن در توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی" برگزار می شود.


به نقل از روابط عمومی دانشکده، نشست علمی "معرفی ظرفیت های اتاق بازرگانی و نقش آن در توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی" روز یکشنبه، ششم آذر ماه 1401، ساعت 15:00 تا 17:00 در آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :