نقطه عطف سوم

نقطه عطف سوم


تأسیس بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
بنیاد کارآفرینی موسسه‌ای است غیرتجاری، غیر انتفاعی، عام‌المنفعه، غیرسیاسی و غیردولتی و گستره­ی فعالیت بنیاد "ملی و بین المللی" می باشد .این مؤسسه در تاریخ 31 فروردین 1395 به شماره سند 3385 تأسیس گردید.
 
ساختار  بنیاد شامل:
·         مجمع یاریگران
·         هیأت امناء
·         هیأت مدیره 
·         بازرسان 
 
اهداف
اهداف تشکیل بنیاد در راستای جذب و ساماندهی توانمندی­های مادی و معنوی خیّرین و واقفین و تشویق و ترغیب نیکوکاران، کارآفرینان و نیک­اندیشان برای تقویت و گسترش زیرساخت­های علمی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی دانشکده کارآفرینی به شرح زیر است:
 
1.    اشاعه و گسترش فرهنگ وقف در راستای توسعه کمی و کیفی اهداف دانشکده و اعتلای دانشگاه تهران
2.    ارائه مشاوره و تسهیل در امر سرمایه­گذاری بهینه­ی خیّرین و کارآفرینان محترم در دانشکده
3.    شناسایی، تقدیر و ترغیب همه جانبه واقفین و حامیان دانشکده
4.    نظارت بر حُسن اجرای نیات، نظرات و اهداف واقفین و خیّرین بنیاد در طول حیات ایشان و بعد از آن
5.    برنامه­ریزی، سازماندهی و پی گیری برای جذب کمک­های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی و بنیاد دانشگاه تهران
6.    ایجاد صندوق سرمایه گذاری به منظور حمایت از ایده ها و کسب و کارهای دانشجویان و دانش آموختگان و ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان دانشکده
7.    حمایت از دانشجویان که استحقاق مساعدت دارند از طریق صندوق سرمایه­گذاری نیکوکاری دانشگاه
8.    حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و ترویجی برای توسعه کارآفرینی کشور و مشارکت در سیاست های توسعه کارآفرینی کشور.
9.    حمایت از تاسیس و تجهیز مرکز رشد کسب و کارهای دانشجویی دانشکده
10.   انجام فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هر فعالیت ویژه درباره­ی آن دسته از اموال و دارائی­هایی که اهداکنندگان و یا اختصاص دهندگان اجازه بهره­برداری مطلق و یا مقید نسبت به زمینه­های مذکور را به بنیاد اعطا نموده و بطور کلی در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای اهداف بنیاد باشد.
11.   در صورت لزوم، تبدیل به احسن نمودن اموال و دارایی­هایی که به هر شکل و قالبی به بنیاد واگذار گردیده (اعم از هبه، صلح، وقف و غیره ...) با رعایت نیات بانیان در راستای اهداف بنیاد بشرط آنکه لزوما متضمن بهره­برداری بهینه و یا ارزش افزوده بیشتر باشد.
12.   اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که در راستای تامین اهداف بنیاد باشد (مانند ایجاد موسسات و یا شرکتهای تابعه و یا دوایر زیر مجموعه و ...).
 
آدرس کوتاه :