همکاری دکتر رضا محمدکاظمی ،دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس CEE

همکاری دکتر رضا محمدکاظمی ،دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس CEE


کنفرانس CEE Conference on Entrepreneurship Education) یکی از مهمترین کنفرانس های حوزه آموزش در رشته کارآفرینی بوده  که طی یک دهه گذشته بطور منظم و سالانه برگزار شده است.
این کنفرانس در سال 2017 توسط دانشگاه  بلگراد - صربستان و زیر نظر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا برگزار شد و طی تفاهم نامه آن دانشگاه با دانشکده کارآفرینی، اعضای هیأت علمی دانشکده بصورت متناوب در این کنفرانس شرکت می نمایند.
این کنفرانس در سال 2021 در کشور برزیل بصورت ترکیبی (حضوری - مجازی) برگزار گردید که آقای دکتر رضا محمدکاظمی - دانشیار دانشکده کارافرینی بعنوان یکی از اعضا کمیته علمی در این کنفرانس همکاری داشته است و نام ایشان در کتابچه کنفرانس درج شده است.
همچنین مقاله ای با عنوان
AN ANALYSIS OF STAKEHOLDER PARTICIPATION IN THE ECOSYSTEM OF EFFECTIVE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN EDUCATION WITH AN ENTREPRENEURIAL TRAINING APPROACH
به نگارش 2 تن از دانشجویان دکترای کارآفرینی در پردیس کیش  خانم ندا آزاد هنری و فرشته شکیباییان نیز در کتابچه مقالات این کنفرانس منتشر شده است.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :