همکاری علمی مشترک دانشکده کارآفرینی و دانشگاه آلبورگ دانمارک

همکاری علمی مشترک دانشکده کارآفرینی و دانشگاه آلبورگ دانمارک


در پی مأموریت پژوهشی آقای دکتر رضا محمد کاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر مهمان به دانشگاه آلبورگ دانمارک، پروژه تحقیقاتی مشترکی با عنوان "تاثیر رسانه های اجتماعی در توسعه کسب و کار شرکت های خدماتی - مطالعه موردی: باشگاه فوتبال حرفه ای دانمارک" میان دانشکده کارآفرینی و دانشگاه آلبورگ آغاز شد. 
این تحقیق توسط آقای دکتر کاظمی و آقای دکتر تدینی  و باهماهنگی آقای دکتر سید امیری، عضو هیأت علمی دانشکده و پژوهشگر مهمان دانشگاه آلبورگ، در مرحله جمع آوری داده از طریق پرسشنامه میان بیش از 100 نفر از دانشجویان علاقمند به موضوع رسانه اجتماعی می باشد.

 

آدرس کوتاه :