وبینار کارآفرینی و بحران کووید 19 شواهدی مبتنی برای داده های 2020-2021 دیده بان جهانی کارآفرینی برگزار می گردد

وبینار کارآفرینی و بحران کووید 19 شواهدی مبتنی برای داده های 2020-2021 دیده بان جهانی کارآفرینی برگزار می گردد


آدرس کوتاه :