پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.

پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.


پنجمین جلسه انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به دعوت آقای دکتر علی رضائیان و با حضور هیات مدیره و اعضای انجمن، روز چهارشنبه 12 مردادماه 1399، از ساعت 16:00 تا 18:30، در محل دفتر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی برگزار شد. 
در ابتدای جلسه آقای دکتر رضا زعفریان، دانشیار در گروه آموزشی توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، در مورد پیشرفت و راه اندازی سایت انجمن علمی گزارشی را ارایه کردند بعد از آن تصمیمات در زمینه های زیر گرفته شد.
1- مقرر گردید برای دامنه سایت انجمن علمی از سرواژه لغات انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به زبان انگلیسی (SAEII) استفاده گردد. مورد از سوی آقای دکتر رضا زعفریان پیگیری و محتوای علمی سایت زیر نظر آقای دکتر کمال سخدری استادیار در گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی، پیگیری خواهد شد.
2- مقرر گردید دو تن از کارشناسان دانشکده کارآفرینی و اتاق تعاون، جهت راه اندازی نشریه علمی پژوهشی با مجوز وزارت علوم فناوری و تحقیقات، اقدامات لازم را پیگیری نمایند. در این زمینه کارگروهی زیر نظر آقای دکتر سید مصطفی رضوی پیگیری امور را خواهند داشت.
3- تشکیل جلسه آتی (شهریورماه) به میزبانی آقای دکتر محمد جواد نائیجی در دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود.
4- آقای دکتر محمدجواد نائیجی به عنوان مسوول پیگیری و راه اندازی کارگروه های استانی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران انتخاب گردیدند.
5- آقای دکتر جلیل خاوندکار دبیر انجمن پارک های فناوری و مراکز رشد کشور، به عنوان مسوول و پیگیری و ساماندهی کمیته های انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران انتخاب گردیدند.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :