چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین با حضور کارآفرینان برجسته ملی و بین المللی ایران برگزار می شود.

چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین با حضور کارآفرینان برجسته ملی و بین المللی ایران برگزار می شود.


آدرس کوتاه :