نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان امور اداری

کارکنان امور اداری


 

معصومه زمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: مسئول دفتر معاونت اداری و مالی
شماره تماس: 61119231 
   
طاهره مختاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول امور اداری
شماره تماس: 61119337
   
مهناز احدنژاد
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: مسئول دبیرخانه
شماره تماس: 61119248