نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان معاونت دانشجویی-

کارکنان معاونت دانشجویی-


 

مجید حسین زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: سرپرست امور دانشجوئی و فرهنگی 
شماره تماس: 61119329 
پست الکترونیک: m_hosseinzadeh@ut.ac.ir
   
سیمین بهاروند
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی
شماره تماس: 61119229 
پست الکترونیک: s_baharvand@ut.ac.ir