کارگاه تخصصی مقاله نویسی با روش علم سنجی

کارگاه تخصصی مقاله نویسی با روش علم سنجی


دفتر آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری شرکت باتاب کارآفرین ورنا برگزار می کند:
کارگاه تخصصی مقاله نویسی با روش علم سنجی
مدرس: دکتر مرتضی اکبری (هیات علمی دانشکده کارآفرینی)

زمان: 19 تیر ماه 1399

از آنجا که یافتن موضوعات کاربردی، نوین و جذاب دغدغه غالب محققان و دانشجویان است، استفاده از روش علم سنجی کمک می کند تا زیر حوزه های مرتبط با یک حوزه دانشی را شناسایی کرده و روند تولید علم را در یک حوزه  ردیابی و تحلیل نماییم. بعلاوه با کاربرد این روش می توان به کلیه مستندات اعم از کتاب،مقاله، گزارش و ...دست یافت و مدارک و نویسندگان پر استناد را شناسایی نمود. همچین در این فرآیند کشورهای پیشرو و موسسه های برتر مشخص می گردند و بر این اساس خلأ های تحقیقاتی مشخص و زمینه های نوین جهت تحقیقات اتی شناسایی می شود.
امروزه کاربرد این روش رویکردی نوین در پژوهش هاست که مورد استقبال مجلات خارجی و داخلی می باشد.⁩

 

آدرس کوتاه :