نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران 1400

کارگاه کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران 1400


کارگاه شماره 1)
هدف گذاری با چارچوب OKRs در استارتاپ ها
مدرس: آرمان صفایی 
 
کارگاه شماره 2)
مدیریت عملکرد و طراحی شاخص های ارزیابی برای کسب و کار 
مدرس: علی داوری