کتاب روش شناسی و طراحی پژوهش در علوم اعصاب کارآفرینی ترجمه دکتر احسان چیت ساز، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

کتاب روش شناسی و طراحی پژوهش در علوم اعصاب کارآفرینی ترجمه دکتر احسان چیت ساز، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


کتاب روش شناسی و طراحی پژوهش در علوم اعصاب کارآفرینی
مولفان: ملانی دی، ماری سی بوردمن، نوریس اف. کروگر
مترجمان: دکتر احسان چیت ساز، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و فراز قدرتی زاده
جهاد دانشگاهی - انتشارات دانشگاه تهران
 
به نقل از مترجم کتاب، دکتر احسان چیت ساز، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی و دبیر کل تکنولوژی و نوآوری دانشگاه تهران، اززمان شروع فعالیت ایشان به عنوان پژوهشگر در حوزه کارآفرینی متوجه این نکته شدند که پژوهش های کارآفرینی، اصالت نظریبیشتری را طلب می کند؛ در حالیکه بدنه پژوهش های کارآفرینی در سراسر جهان محدود به مطالعات ملی، محلی، فردی و شناختیکارآفرینی است. پیشرفت فن آوری و روش های الهام گرفته از حوزه علوم اعصاب در زمینه های تجاری و اقتصادی، ضرورت پرداختن به شکل گیری مغز کارآفرینان را اجتناب ناپذیر می کرد، اما از کجا باید شروع کرد؟
مترجم کتاب در ابتدا به دنبال ادبیات حوزه کوچینگ مربیگری رفته با مربیگری مغز و مربیگری مشفقانه، نوری تازه برای پژوهشگرانایرانی به حوزه تغییر انسان تابانیده است سپس مربی شدن را به مانند دستوری قرار داده به طوری که علایق پیوسته به حوزه مغز و تغییر انسان ها را در کارآفرینی جستجو می کند که به این دستمایه ارزشمند حاضر رسیده است.
هنوز دانشگاه هایی در سراسر جهان هستند که کارآفرینی را آموزش می دهند، غافل از اینکه محققان در درک شناخت ناشی از تاثیرات درک شده و درک نشده (شیمیایی و فیزیکی) در مغز کارآفرین، عاجزند. مغز کارآفرین پیچیدگی هایی دارد که از طریق آموزشی کسب نمی شود. اگرچه این کتاب در کشف شکل گیری ذهن از مغز کمکی نمی کند اما ذهن و یا مغز فرد کارآفرین را مورد مطالعه قرار میدهد. برای همین در سال های تجربه مشترک مترجم در تدریس کارآفرینی، ایشان تلاش کرده اند تا ذهن کارآفرین یا شیوه تفکر کارآفرینیرا آموزش دهند.
فصل های این کتاب نمونه هایی از فعالیت پیشگامان علوم اعصاب کارآفرینی با مثال هایی از انواع فرضیه های آزمایشی در حوزه های ریسک پذیری، تصمیم گیری و شناخت است. در زمانی که هنوز عده ای در ایران تصور می کنند که ویژگیهای شخصیتی قابل اندازه گیری پیش بینی کننده کارآفرینی است؛ یافته های بدیع علوم اعصاب نشان می دهد چنین مفروضاتی ساده انگارانه اند و با "ساختارچند لایه ای" مواجه می شوند که ورودی حسی را فیلتر می کند، خود یاد می گیرد و برنامه های خود را برای حل مشکلات می نویسد؛ جایی که کارآفرین شبیه سازی شده با هوش مصنوعی دور از ذهن نیست.
علوم اعصاب کارآفرین موضوع بسیار جالب هم در عرصه آموزش و پژوهش و هم در عرصه کاربست در کنش کارآفرینانه است که موجب کنجکاوی بازیگران اکوسیستم کارآفرینی شده است. از این رو به پیشنهاد دکتر احسان چیت ساز، مطالعه این کتاب را به عنوان کتاب درسی ضروری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کارآفرینی، مربیگری کسب و کار، روانشناسی و علوم شناختی را توصیه می کنند.
 
 
 
آدرس کوتاه :