کتاب مبانی کارآفرینی در ورزش تالیف دکتر رضا محمدکاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

کتاب مبانی کارآفرینی در ورزش تالیف دکتر رضا محمدکاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


آدرس کوتاه :