کتاب کارآفرینی دیجیتال ترجمه دکتر مرتضی اکبری، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

کتاب کارآفرینی دیجیتال ترجمه دکتر مرتضی اکبری، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


کتاب  Digital Entrepreneurship توسط دکتر مرتضی اکبری، دانشیار دانشکده کارآفرینی با همکاری دکتر مهرداد عالی پور هریسی، دانش آموخته دکتری کارآفرینی و مهسا کمالی، دانش آموخته دکتر کارآفرینی دانشکده کارآفرینی ترجمه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و با حمایت شرکت عالی تحریر پارسیان (پنتر) منتشر شد.

در عصر دیجیتال، اینک کارآفرینی بیش از هر زمانی در گذشته، مورد نیاز است. با این حال، کارآفرینی دیجیتال به برگزاری جلسات آنلاین، دفاتر بدون کاغذ یا برقراری ارتباط در رسانه‌های اجتماعی محدود نمی‌باشد. بلکه، باید آن را به منزلۀ یک رویکرد کل‌نگرانه نسبت به تفکر نگریست که شامل کلیۀ فرایندهای یک سازمان، از جمله ارتباطات و عرضة خدمات است. چنانچه در زمینة «تفکر دیجیتالی»، از قبیل یکپارچه‌سازی حمایت‌ها از فرایند دیجیتال در کلیه سطوح، به موفقیت برسیم، قادر به تجربه‌کردن موفقیت در بلندمدت و متوقف‌ساختن رقبای نوظهور می‌باشیم. داده‌ها، اطلاعات و دانش، عوامل نوین موفقیت هستند که از رهگذر ترکیب و شبکه‌سازی هوشمندانه با عملکرد عملیات و عرضة خدمات، به فرصت‌های بازار و مدل‌های کسب‌وکار جدید می‌انجامند. این امر در طیفی از اقتصادهای پلتفرمی تا سیستم‌های پشتیبانی و نیز بکارگیری فناوری‌های جدید برای افزایش کارآیی و هوشمندی فرایندها قرار می‌گیرد. دقیقاً همین جست‌وجوی فرصت‌های نویدبخش و خلق ایده‌های منحصربه‌فرد است که پتانسیل توسعة موفق کسب‌وکار را در اختیار کارآفرینان دیجیتال قرار می‌دهد. طراحی مدل‌های کسب‌وکار، برنامه‌ریزی معماری اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، و نیز ذخیره‌سازی هر یک از مؤلفه‌های داده، اطلاعات و دانش، هستة مرکزی رویکرد جدید کارآفرینی دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

هدف از این کتاب، مرور کلی بر عوامل اصلی اثرگذار بر کارآفرینی دیجیتال است و برای هر یک از کارآفرینان دیجیتال ارزشمند خواهد بود. نگارندگان به عوامل تعیین‌کننده برای کسب‌وکار دیجیتال، جوانب کارآفرینی شرکتی و شرایط چارچوب حقوقی توجه کرده‌اند. یکی از وجوه مشخصۀ این ملاحظات این است که کارآفرین دیجیتال پیوسته در کانون توجهات قرار می‌گیرد. از محتوای خلق شده در دوره‌های مطالعاتی و نیز برنامه‌های کارآفرینی خویش به منظور ایجاد شخصیت‌های کارآفرین بهره خواهیم برد.

 

آدرس کوتاه :