کد 07 دوره DBA

کد 07 دوره DBA


 

نام و نام خانوادگی: علی احمدی

حوزه کاری: 

سمت:

 
 

نام و نام خانوادگی: آرمان اسدی

حوزه کاری:

سمت:

 
 

نام و نام خانوادگی: سیدکیوان امامی پناه

حوزه کاری:

سمت:

 

نام و نام خانوادگی: بهزاد آسوده

حوزه کاری:

سمت:

 

نامو نام خانوادگی: مهدی بازجو

حوزه کاری:

سمت:

 

نام و نام خانوادگی: محمدامین پهلوان زاده

حوزه کاری:

سمت:

 

نام و نام خانوادگی: نسرین تاج نیشابوری

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: سیدمهدی تیموریان

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: آرزو خسروی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: محمد دیندوست

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: خسرو رحمتی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: نگار رضوانیان

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی رمضان 

حوزه کاری:

سمت:

.

نام و نام خانوادگی: امین سلمان زاده

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: فرزانه صادق زاده میلانی 

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: جواد صادقی مجد

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: طاهره عباسی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: رضا عبدالهی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: غلامرضا عبدی 

حوزه کاری:

سمت:

.

نام و نام خانوادگی: عباس عمرانی 

حوزه کاری:

سمت:

.

نام و نام خانوادگی: الهه عندلیب مقدم

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: هادی قانعی رضایی مقدم

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: میترا گلبندی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: روح الله مداح

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: محمدامین مظفر

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی مظفر

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: مهدی مهرابی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: احمدعلی نورمحمدیان 

حوزه کاری:

سمت:

.

نام و نام خانوادگی: امیرحسین هنردوست

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: وحید هوشنگ نژاد

حوزه کاری:

سمت:

 
آدرس کوتاه :