نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی

کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی


تعداد کشورهای عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی(GEM) از 4 عضو در سال 1997 به 21کشور در سال 2000 و 29 کشور درسال 2001 افزایش یافت. درسال 2006 تعداد اعضای دیده‌بان جهانی کارآفرینی به 42 کشور رسید و سرانجام در سال 2007 (18 مهر 1386)، با پیوستن ایران، تعداد کشورهای عضو GEM به 47 کشور افزایش یافت. 
در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو این کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی هستند.