گزارش تحقیقاتی "پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا" توسط دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

گزارش تحقیقاتی "پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا" توسط دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان  "پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا" نوشته دکتر علی داوری با همکاری دکتر مهدی جعفرزاده و دکتر احسان چیت‌سازمنتشر شد. 
در این گزارش ابتدا ریسک‌های سه گانه کسب و کار بیان شده اند.سپس استراتژی های پنج گانه سرمایه انسانی، فروش، مالی، زنجیره تامین و تفکر استراتژیک وکارآفرینانه معرفی شده اند.در ادامه نتایج پرسشنامه اقدامات ضروری با مشارکت کارآفرینان، مدیران و کارشناسان تحلیل شده و در پایان برخی اقدامات ابتکاری شرکت‌های داخلی و  بین المللی معرفی شده اند.
متن کامل این گزارش را از اینجا مطالعه نمایید. 
 
 
آدرس کوتاه :