گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز 99 نوشته دکتر علی داوری منتشر شد.

گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز 99 نوشته دکتر علی داوری منتشر شد.


موضوع ریسک در اقتصاد و کسب و کار اهمیت جدی دارد. بحران کرونا به عنوان یک ریسک غیر تجاری بر افزایش ریسک های تجاری موثر بوده است و می تواند به فرصت های کسب و کاری جدید و یا تهدید بیشتر منجر گردد. 

در این گزارش بعد از شناسایی ریسک ها از منابع مختلف، با استفاده از یک پرسشنامه آنلاین اهمیت ریسک ها از کم تا زیاد از دیدگاه پاسخگویان بررسی شد. بعد از تحلیل داده ها پنج ریسک کم اهمیت تر حذف شده و 30 ریسک اصلی و درصد اهمیت آنها معرفی شده است. این ریسک های در گروه های ریسک جهانی، اقتصادی، دولتی، صنعت، مشتریان و منابع انسانی دسته بندی شده اند. در ادامه استراتژی های کسب و کار مبتنی بر ارزیابی ریسک ها شامل ماتریس احتمال وقوع و پیامد ریسک، ماتریس شناسایی فرصت ها و تهدایدات ناشی از ریسک ها و برنامه ریزی کوتاه مدت مبتنی بر OKR معرفی شده اند. 
برای دسترسی به فایل کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
 
کلمات کلیدی:
ریسک، ریسک تجاری، ریسک غیرتجاری، استراتژی، راهبرد، برنامه کوتاه مدت، OKR، کسب وکار، کرونا، کووید ۱۹، سبک زندگی، منابع انسانی، اقتصاد، استارتاپ، زنجیره تامین دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، علی داوری، دکتر داوری
 
 
 
 
آدرس کوتاه :