گفتگو با علیرضا نیکوکار تولیدکننده و کارآفرین کشاورزی (دانشجوی دانشکده کارآفرینی)

گفتگو با علیرضا نیکوکار تولیدکننده و کارآفرین کشاورزی (دانشجوی دانشکده کارآفرینی)