یازدهمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.

یازدهمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.


یازدهمین جلسه انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به دعوت و میزبانی آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، با حضور هیات مدیره و اعضای انجمن، روز یکشنبه 23خرداد ماه 1400، از ساعت 15:30 تا 17:00، در محل اتاق شورای دانشکده برگزار شد.

در شروع جلسه رئیس هیات مدیره انجمن علمی، دکتر سید مصطفی رضوی به اعضای جلسه خوشامد گفته و با همراهی دبیر انجمن علمی دکتر رضا محمدکاظمی نسبت به موضوعات روز در پیش از دستور مواردی را ایراد کردند. سپس از دکتر محمدجواد نائیجی و دکتر کمال سخدری  دعوت به سخنرانی کردند. ایشان توضیحاتی جامع در خصوص همکاری دبیران کارگروه ها و تنظیم احکام آنان صحبت کرده و در مرود ضرورت وجود نشریه علمی انجمن نکاتی را یادآور شدند.

سپس آقای محسن انصاری از کارکنان باسابقه حوزه پژوهشی دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی، در مورد مراحل اخذ مجوزهای راه اندازی نشریه علمی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران توضیحات دادند.

در انتهای جلسه تصمیماتی در زمینه های زیر گرفته شد:

 1. با توجه به اینکه دوره یکساله همکاری بازرس انجمن علمی به پایان رسیده، مقرر گردید برای تمدید فعالیت بازرس انجمن علمی، یک جلسه مجمع برگزار گردد. البته  پیش از برگزاری جلسه موضوع در روزنامه کثیر الانتشار درج آگهی شود.

 2. از نمایندگان استانی انجمن علمی، با هماهنگی دکتر محمد جواد نائیجی در جلسه ی آتی دعوت به عمل آید.

 3. با درخواست دکتر شریف زاده، پیرامون حمایت معنوی با لوگو از نشریه پیشنهادی دانشگاه گرگان موافقت شد.

 4. در جلسه ی آتی در مورد راهکارهای توسعه اعضاءو عملکرد انجمن با پیشنهاد اعضاء موارد مورد بررسی قرار گیرد.

 5. مقرر گردید پروسه صدورکارتها حداکثر تا انتهای تیرماه سال جاری انجام گیرد.

 6. آقای محسن انصاری در مورد اخذ مجوز نشریه علمی انجمن از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی توضیحاتی را ارایه دادند.

 

آدرس کوتاه :