‎اولین کنفرانس "کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری" در دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

‎اولین کنفرانس "کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری" در دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود.


دانشگاه تهران برگزار می کند:
‎اولین کنفرانس "کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری" در دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران  برگزارمی شود. این ‎کنفرانس ‎در راستای تحقق اهداف راهبردی دانشگاه تهران مبنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و ضرورت کارآفرینی اجتماعی و همچنین پیشرفت، عدالت اجتماعی و پایداری و حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری در ایران به عنوان یکی از رسته های اصلی این راهبرد و ساماندهی دانش و پژوهش ها در این خصوص و هماهنگی برای سیاست گذاری، آموزش مفاهیم جدید و راهبردی، برنامه ریزی و کمک به تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران این کنفرانس 
برگزار می شود.
 
‎محورهای کنفرانس عبارتند از:
‎1) کار آفرینی اجتماعی و جامعه پایدار وهوشمند
‎2) کار آفرینی اجتماعی وگردشگری پایدار (اشتغالزایی، فقرزدایی، توانمندسازی وکاهش نابرابری)
‎3) توسعه مقاصد گردشگری پایدار، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب
‎4) اقتصاد مشارکتی، نوآوری و فناوریهای  نوین در گردشگری پایدار
‎5) فرصت های کار آفرینانه در گردشگری ورزشی و سلامت
 
‎اهداف کنفرانس:
‎کمک به ساماندهی دانش، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، توسعه گردشگری پایدار و آمایش سرزمین بر اساس نوآوری و استفاده از فناوری های نوین در آستانه برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی.
 
در ترکیب مدیریت کنفرانس:
رئیس کنفرانس آقای دکتر جهانگیر یدالهی فارسی
دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر غلامحیدر ابراهیمبای سلامی
دبیر اجرایی کنفرانس آقای سید مهران جوادی نیا
قرار گرفته اند.
‎آخرین زمان ارسال مقالات ١٤٠٠/١٠/١٥ به آدرس  ایمیل : Set.conf@ut.ac.ir درنظر گرفته شده است.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :