‪ اطلاعیه در خصوص ایجاد گروه درسی جدید (ویژه دانشجویان ورودی 1400 و ماقبل)‬

‪ اطلاعیه در خصوص ایجاد گروه درسی جدید (ویژه دانشجویان ورودی 1400 و ماقبل)‬


به اطلاع دانشجویان ورودی 1400 و ماقبل می رساند، دروس ذیل در سامانه جامع ایجاد شده است. متقاضیان در بازه حذف و اضافه نسبت به اخذ درس اقدام نمایند.
درس الگوهای تصمیم گیری با شماره درس 6601204 با کد ارائه 05 شنبه ها ساعت 5-3 (استاد دکتر عربیون)
درس تحلیل محیط کسب و کار با شماره درس 6601236 با کد ارائه 01 شنبه های ساعت 3-1 (استاد دکتر خاوند کار)
درس کارافرینی در بستر فناوری اطلاعات با شماره درس 6601206 با کد ارائه 01 شنبه ها ساعت 12-10 (استاد دکتر خاوندکار)
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :