" کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار" اثر دکتر رضا محمدکاظمی منتشر شد.

" کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار" اثر دکتر رضا محمدکاظمی منتشر شد.


" کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار" اثر دکتر رضا محمدکاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده در 335 صفحه توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. 
ظهور و بروز کارآفرینی به مفهوم امروزی طی سال های گذشته و پدیدار شدن نگاه علمی و دانشگاهی، مسئولیت دست اندرکاران آموزش را در این حوزه، بیش از گذشته حساس کرده است ،هدایت صحیح تازه واردان برای تبدیل شدن به نسل نوین کارآفرینان ایران، علاوه بر بهره گیری از تجربة پیش کسوتان حوزة کسب وکار به منظور شناخت جامع آن حوزه، نیازمند رعایت اصول علمی مرتبط با نگارش یک طرح کسب وکار است.
بی شک داشتن برنامه در تمامی فعالیت ها و امور زندگی اصلی انکارناپذیر است و کارآفرینی نیز به منزلة علم بین رشته ای، فعالیتی است که باید پس از مباحث خلق یا کشف فرصت، مقولة برنامه ریزی و نگارش طرح برای کسب وکار مورد نظر، آن را به عنوان نقشة راه خود قرار دهد تا از آن انتظار نتایج قابل قبولی را داشت.
طرح کسب وکار، شرحی بر فرآیند کسب وکار یک کارآفرین و تشریحی بر فهرست اقدامات و کیفیت انجام آنها، برنامه های تولید، مالی و بازاریابی کسب وکار و در واقع راهنمای انجام مجموعه ای از وظایف و فعالیت ها برای راه اندازی و ادارة کسب وکارهاست.
 لذا مؤلف بر آن شد تا تجربیات حدود 10 سال تدریس واحد " طرح کسب وکار" در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران را همراه با بیان مصادیقی از کسب و کارهای داخلی تحت عنوان کتابی با همین نام، تألیف نماید. در این راه از جناب آقایان دکتر جهانگیر یدالهی فارسی و دکتر محمود احمدپور داریانی که بی شک از بزرگان حوزة آموزش کارآفرینی در کشور هستند و همیشه با راهنمایی های خود، بنده را مرهون الطاف خویش نموده اند، سپاسگزارم. همچنین از سرکار خانم پرستو کریمیان، دانش آموختة رشتة کارآفرینی و نمایندة دانشجویان ورودی سال 96 دانشکده کارافرینی که با قلم زیبایش به ویرایش فنی و ادبی این متن پرداخت نیز تشکر می نمایم. در پایان از کلیة عزیزانی که پس از مطالعة کتاب حاضر، بنده را با نظرات دقیق خود در اصلاحات احتمالی برای چاپ های آتی، همراهی و راهنمایی می نمایند، پیشاپیش مراتب سپاسگزاری خود را اعلام می دارم.
 
 
دکتر رضا محمدکاظمی
تابستان 1398
 
 
 
 
آدرس کوتاه :