انتخاب مجله انگلیسی پژوهش های جهانی کارآفرینی (Journal of Global Entrepreneurship Research) در ردیف 10 مجله برتر مرتبط با هشتمین هدف سند توسعه پایدار سازمان ملل (Sustainable Development Goals (SDG در میان مجلات حوزه کسب و کار اقتصادی (Business Economic) و علوم اجتماعی (Social Science)

انتخاب مجله انگلیسی پژوهش های جهانی کارآفرینی (Journal of Global Entrepreneurship Research) در ردیف 10 مجله برتر مرتبط با هشتمین هدف سند توسعه پایدار سازمان ملل (Sustainable Development Goals (SDG در میان مجلات حوزه کسب و کار اقتصادی (Business Economic) و علوم اجتماعی (Social Science)


بر اساس گزارش روابط عمومی داتشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مجله انگلیسی پژوهش های جهانی کارآفرینی (Journal of Global Entrepreneurship Research) با ایندکس  Emerging WOSدر میان مجلات حوزه کسب و کار اقتصادی (BusinessEconomic ) و علوم اجتماعی (Social Science) جزء 10 مجله برتر مرتبط با هشتمین هدف سند توسعه پایدار سازمان ملل  (Sustainable Development Goals (SDG) برگزیده شده است .لذا Springer Nature به عنوان ناشر بین المللی، فراخوان های سه گانه زیر را برای مجله JGER  دانشکده کارآفرینی منتشر کرده است:

1. Economic, Social and Political (Development in Developing Countries)

2. Entrepreneurship and the Creation of Decent Work for All

3. Sustainable Economic Growth: Advancing the U.N.'s S D G 8

پژوهشگران محترم برای ارسال مقاله به مجله Journal of Global Entrepreneurship Research در راستای فراخوان های مزبور به وبسایت مجله  به نشانی ذیل، بخش Call for paper مراجعه فرمایند.

https://www.springer.com/journal/40497

 

 

 

 

آدرس کوتاه :