برگزاری رویداد شبکه سازی با طعم افطاری ساده

برگزاری رویداد شبکه سازی با طعم افطاری ساده


به نقل از واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی، رویداد «شبکه سازی با طعم افطاری ساده» را در روز دوشنبه 28 فروردین ماه 1402 از ساعت 17:15 تا 20:00 در مکان دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد کرد. حضور گرم دانشجویان محترم دانشکده کارآفرینی در این رویداد موجب امتنان خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :