غلامحیدر ابراهیم بای سلامی

غلامحیدر ابراهیم بای سلامی،

استادیار
 • نماینده دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی
 • مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 • سرپرست مرکز پژوهش های گردشگری دانشکده علوم اجتماعی
 • داور پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 • رئیس هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)
 • رئیس کمیته علمی مجمع گردشگری کشورهای اسلامی
 • عضو هیات موسس و رئیس هیات مدیره موسسه انجمن علمی گردشگری
 • عضو هیات علمی همایش گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمد های نفتی
 • مشاور در امور گردشگری
 • عضویت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
 • عضویت در شورای برنامه ریزی میراث فرهنگی و گردشگری کشور
 • عضو شورای سیاست گذاری همایش ملی گردشگری در دوران پسا تحریم
 • عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
 • دبیر اجرایی همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
 • رئیس کارگروه گردشگری کمیسیون اقتصادی بنیاد آفرینش انس
 • عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت رفاه و گردشگری تامین
 • مدیر علمی و اجرایی طرح توسعه گردشگری گاسترونومی ایران
 • عضو کمیته اجرایی پنجمین جشنواره دو سالانه رهبران کارآفرین
 • مدیر علمی و اجرایی همایش تخصصی بین المللی سازی کسب و کارها
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119341
صفحه رخ نما

محورهای مطالعاتی: مهندسی سیستم کسب و کارهای صنعت گردشگری، استفاده از فناوری های نوین در گردشگری، کارآفرینی در گردشگری

پروفایل

 • مدیر علمی و اجرایی همایش تخصصی بین المللی سازی کسب و کارها 1398←…
 • عضو کمیته اجرایی پنجمین جشنواره دو سالانه رهبران کارآفرین 1397←…
 • مدیر علمی و اجرایی طرح توسعه گردشگری گاسترونومی ایران 1397←…
 • عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت رفاه و گردشگری تامین 1397←…
 • رئیس کارگروه گردشگری کمیسیون اقتصادی بنیاد آفرینش انس 1396←…
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت 1395←…
 • دبیر اجرایی همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی 1395←…
 • عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس 1395←…
 • عضو شورای سیاست گذاری همایش ملی گردشگری در دوران پسا تحریم 1394←…
 • عضویت در شورای برنامه ریزی میراث فرهنگی و گردشگری کشور 1394←…
 • عضویت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 1394←…
 • مشاور در امور گردشگری 1393←…
 • عضو هیات علمی همایش گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمد های نفتی 1391←…
 • عضو هیات موسس و رئیس هیات مدیره موسسه انجمن علمی گردشگری 1389←…
 • عضو کمیته علمی دومین مجمع گردشگری کشورهای اسلامی 1387←1387
 • رئیس کمیته علمی مجمع گردشگری کشورهای اسلامی 1387←…
 • رئیس هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) 1385←…
 • داور پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور 1385←…
 • سرپرست مرکز پژوهش های گردشگری دانشکده علوم اجتماعی 1385←…
 • مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1384←…
 • نماینده دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی 1375←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1373 ← 1383

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1369 ← 1372

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، پژوهشگری علوم اجتماعی

1364 ← 1368