رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی،

دانشیار
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز
 • مشاور روابط بین الملل دانشکده کارآفرینی
 • قائم مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی دانشگاه تهران - بخش تخصصی کسب و کار
 • عضو اتاق فکر تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران
 • مشاور امور توسعه ای دانشکده گردشگری
 • مدیر مرکز ترویج و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • مدیر مرکز ترویج و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119243
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: طراحی و تدوین طرح ها و مدل های کسب و کار- تدوین برنامه بازاریابی در کسب وکارهای خدماتی- فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای خدماتی (گردشگری، ورزش،...)  
 
سمت: مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل، نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز، قائم مقام رئیس کرسی "کارآفرینی یونسکو "
 
 
 

 

Scopus
 • 57 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 477 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال