Address: Farshi Moghadam (16 St.), North Kargar Ave., Tehran, Iran

Tel: +98 (21) 8833 9095
Tel: +98 (21) 88335716
Fax: +98 (21) 8833 9098
Email: Entrepreneurship@ut.ac.ir