رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی،

دانشیار
 • عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز
 • عضو شوری پژوهشی پردیس البرز
 • مشاور روابط بین الملل دانشکده کارآفرینی
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119243
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: طراحی و تدوین طرح ها و مدل های کسب و کار- تدوین برنامه بازاریابی در کسب وکارهای خدماتی- فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای خدماتی (گردشگری، ورزش،...)  
 
سمت: مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل، نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز
 
 
 

 

Scopus
 • 42 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 291 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو شوری پژوهشی پردیس البرز 1399←1401
 • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز 1398←…
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1397←1400
 • عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز 1396←…
 • مشاور کارآفرینی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی) ، دکترای مدیریت وبرنامه ریزی-تربیت بدنی

1382 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد تربیت بدنی

1375 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی) ، کارشناسی تربیت بدنی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی