رؤسای پیشین

 

محمدرضا زالی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: mrzali@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119250
   
 
سیدمصطفی رضوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت از دانشگاه تهران
پست الکترونیک: mrazavi@ut.ac.ir