رؤسای پیشین

 

دکتر غلامحسین حسینی نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری کشاورزی-آموزش و  ترویج
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: hosseininia@ut.ac.ir
 
   
محمدرضا زالی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت گرایش سیستم ها از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: mrzali@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119250
   
 
سیدمصطفی رضوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت از دانشگاه تهران
پست الکترونیک: mrazavi@ut.ac.ir