معرفی هیأت رئیسه

 

دکتر غلامحسین حسینی نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری کشاورزی-آموزش و  ترویج
سمت: رییس دانشکده 
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: hosseininia@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119336
   
دکتر علی داوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی 
سمت: معاون مالی و اداری
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: ali_davari@ut.ac.ir
شماره تماس: 88339096
     
دکتر سید رضا حجازی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی و علم مواد 
سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
گروه آموزشی: کارآفرینی فناورانه
پست الکترونیک: rehejazi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119344
   
محمدحسن مبارکی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت رفتار سازمانی
سمت: معاون پژوهشی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: mhmobaraki@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119333