معرفی مشاوران و مدیران

 

دکتر مهران رضوانی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری بازاریابی بین الملل 
سمت: مشاور بازاریابی و روابط عمومی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: m.rezvani@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119225
   
دکتر رضا محمدکاظمی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه ریزی-تربیت بدنی
سمت: مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل و قائم مقام رئیس کرسی یونسکو در کارآفرینی
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: r_mkazemi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119243