آدرس دانشکده: خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تلفن: 8-88225006
کد پستی: 1439813141
صندوق پستی: 796- 1439
اینستاگرام دانشکده: ent.ut.ac.ir.official