معرفی دانشکده

 
 
 
از آنجا که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر اقتصاد دانش محور تاکید شده و همچنین تامین نیارهای تخصصی برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان واقع شده، از این رو، هیات امنای دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1386 تاسیس دانشکده کارآفرینی را به تصویب رساند. در زمان تاسیس، این دانشکده، به عنوان نخستین دانشکده کارآفرینی در ایران و خاورمیانه به حساب آمده است. در راه تاسیس دانشکده کارآفرینی حمایت مادی و معنوی وزارت کار و امور اجتماعی با اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال بسیار راهگشا بوده است. هرچند که هموار سازی چنین راهی با امضای تفاهم نامه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی در بهمن سال 85 امکان پذیر گردید.
 
 
تأسیس این دانشکده با اهداف متعددی همراه بوده است؛ از جمله این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد:
— تربیت هیأت علمی و کادر مربی کارآفرینی برای تدریس در دانشگاه ها و آموزشگاه های کشور تربیت سیاستگذاران و کارشناسان کارآفرینی مورد نیاز دولت و بخش عمومی؛
— تربیت پژوهشگر کارآفرینی؛
— تربیت کارافرینی حرفه ای؛
— تربیت مشاور و مربی کارآفرینی؛
— ایجاد الگوی دانشگاه کار آفرین در کشور به منظور انطباق فعالیت های دانشگاه ها با نیازهای جامعه؛
— انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه کارآفرینی؛
— ارائه مشاوره تخصصی کارآفرینی به کارآفرینان بالقوه و بالفعل؛
— تولید و انتشار دانش بومی کارآفرینی؛
— کمک به توسعه پایدار و دستیابی به چشم انداز مصوب کشور؛
— نهادینه سازی مشارکت های مردمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور از طریق انجام مطالعات شناسایی و بهبود محیط کسب و کار در بخش های اقتصادی و اجتماعی؛
— برنامه ریزی توسعه کارآفرینی در بخش ها و استان ها؛
— نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی؛
— شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه؛
— ترویج الگوهای موفق کاری در جامعه و تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش های اقتصادی – اجتماعی به همراه برنامه ریزی برای بهره برداری از آنها؛
— پژوهش و برنامه ریزی و سازماندهی کارآفرینی دولتی و سازمانی برای ارتقای عملکرد دستگاه های دولتی و انجام سایر پژوهش های مرتبط با کارآفرینی.