- دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲
شروع دوره های عالی یکساله DBA شروع دوره های عالی یکساله MBA

DBA یکساله

رهبری کارآفرینانه
مدل کسب وکار
استراتژی پیشرفته کسب وکار
نوآوری کسب وکار
هوش کسب وکار
پایداری،حاکمیت و اخلاق در کسب و کار و کارآفرینی
ایجاد سازمان یادگیرنده
تفکر کارآفرینانه
بازاریابی کارآفرینانه جهانی
روش تحقیق در کارآفرینی
سرمایه گذاری خطر پذیر
شبکه های کسب و کار