معرفی هیأت رئیسه

 

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت
سمت: رییس دانشکده 
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: jfarsi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119336
   
دکتر علی داوری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی 
سمت: معاون اداری و مالی
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: ali_davari@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119231-88225004
     
دکتر سید رضا حجازی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی و علم مواد 
سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
گروه آموزشی: کارآفرینی فناورانه
پست الکترونیک: rehejazi@ut.ac.ir
شماره تماس: 88337201
   
دکتر مهران رضوانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری بازاریابی بین الملل
سمت: معاون پژوهشی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: m.rezvani@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119225