معرفی هیأت رئیسه

 

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت
سمت: رییس دانشکده 
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: jfarsi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119336
   
دکتر محمدحسن مبارکی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت رفتاری 
سمت: معاون اجرایی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: mhmobaraki@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119231
     
دکتر کمال سخدری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت کارآفرینی 
سمت: معاون علمی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: kasakhdari@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119349