هستی چیت سازان

هستی چیت سازان،

استادیار
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119328
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: شناسایی و توسعه شیوه های تأمین مالی کارآفرینانه
 
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 144 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

1380 ← 1382

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مدیریت بازرگانی

1376 ← 1379

کلمات کلیدی