- شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
دوره جامع تحلیلگری بازار ارزهای دیجیتال دوره جامع بازاریابی دیجیتال

DBA یکساله

رهبری کارآفرینانه
مدل کسب وکار
استراتژی پیشرفته کسب وکار
نوآوری کسب وکار
هوش کسب وکار
پایداری،حاکمیت و اخلاق در کسب و کار و کارآفرینی
ایجاد سازمان یادگیرنده
تفکر کارآفرینانه
بازاریابی کارآفرینانه جهانی
روش تحقیق در کارآفرینی
سرمایه گذاری خطر پذیر
شبکه های کسب و کار