معاون اجرایی

 

دکتر علی داوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی 
سمت: معاون اجرایی
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: ali_davari@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119231-88225004