معاون اجرایی

 

دکتر محمدحسن مبارکی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت رفتاری 
سمت: معاون اجرایی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: mhmobaraki@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119231