معاون علمی- امور پژوهشی

 

دکتر کمال سخدری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت کارآفرینی 
سمت: معاون علمی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: kasakhdari@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119349