معاون پژوهشی

 

دکتر مهران رضوانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری بازاریابی بین الملل
سمت: معاون پژوهشی
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: m.rezvani@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119225