همکاران آموزشی

 
سعیده صفری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس اداره خدمات آموزشی
شماره تماس: 36-88225018 داخلی 1
پست الکترونیک: ssafari@ut.ac.ir
   
فاطمه قاضی نسب
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  
سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره تماس: 36-88225018 داخلی 2
پست الکترونیک: fa.ghazinasab@ut.ac.ir
   
چنور امین پور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آموزش های مجازی
شماره تماس: 36-88225018 داخلی 3
پست الکترونیک: ch_aminpour@ut.ac.ir
   
هدی عدالت یار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس گروه های آموزشی
شماره تماس: 36-88225018 داخلی 4
پست الکترونیک: h.edalatyar@ut.ac.ir
   
زهرا صفاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: سرپرست دوره های الکترونیکی
شماره تماس: 82089351
پست الکترونیک: zsaffari@ut.ac.ir
                        saffari.zahra@gmail.com
   
نسرین شاکرمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  
سمت: کارشناس فارغ التحصیلی
شماره تماس: 36-88225018 داخلی 6
پست الکترونیک: nasrin.shakarami@ut.ac.ir