محمدرضا میگون پوری

محمدرضا میگون پوری،

استادیار
 • دبیر کمیته مشترک سازمان گسترش و نوسازی و دانشگاه تهران
 • عضو کمیته سیاستگذاری اولین جشنواره ایده های نوآور برتر دانشگاه تهران
 • مدیر اجرایی و دبیر کمیته علمی اولین جشنواره ایده های نواور برتر
 • دبیر کلینیک کارآفرینی و اشتغال کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه تهران
 • عضو مدعو کمیته کارآفرینی دانشگاه
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 61119349
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: نظام نوآوری فناورانه، توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه، مهندسی کسب و کارهای فناور و مدیریت طراحی و توسعه محصول جدید
 
Scopus
 • 52 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

 • عضو مدعو کمیته کارآفرینی دانشگاه 1392←…
 • رئیس کمیته راهبردی اینترنشیپ 1392←1394
 • دبیرکمیته راهبردی اینترنشیپ 1391←1392
 • دبیر کلینیک کارآفرینی و اشتغال کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه تهران 1391←…
 • مدیرکانون شکوفایی خلاقیت و نواوری 1388←1389
 • عضو کمیته شوراهای راهبردی واحدهای فناور پارک علم وفناوری 1388←1389
 • مشاور دانشجویان دوره های مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1388←1391
 • مدیر اجرایی و دبیر کمیته علمی اولین جشنواره ایده های نواور برتر 1388←…
 • عضو کمیته سیاستگذاری اولین جشنواره ایده های نوآور برتر دانشگاه تهران 1388←…
 • دبیر شورای مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه تهران 1388←1389
 • عضو هیات رییسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1388←1389
 • معاون توسعه نوآوری مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1387←1388
 • دبیر کمیته مشترک سازمان گسترش و نوسازی و دانشگاه تهران 1387←…
 • سرپرست مرکز مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1387←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علم وصنعت ایران ، مهندسی مکانیک

… ← 1385

M.S ، علم وصنعت ایران ، مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی

1377 ← 1379

کارشناسی ، علم وصنعت ایران ، مهندسی مکانیک

1372 ← 1376

کلمات کلیدی