رضا کاظمی

رضا کاظمی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکده کارآفرینی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی