آیت اله ممیز

آیت اله ممیز،

استادیار
 • مسئول کمیته بازنگری دروس
 • مسئول کمیته آموزش
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 61119344
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی پایدار در مهندسی و مدیریت
 
Scopus
 • 303 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 524 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • عضو کارگروه علمی انتخاب کارآفرینان ملی 1399←1399
 • مسئول کمیته آموزش 1395←…
 • کمیته اجرایی کنفرانس کارافرینی 1393←1393
 • عضو هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1392←1394
 • مشاور در امور فرهنگی 1391←1393
 • مسئول کمیته بازنگری دروس 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی